Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961

COVID-19

Aktuální informace k maturitním a závěrečným zkouškám

Organizace závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/20 - zde
Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2019/20 - zde
Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách a konzervatořích maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020 - zde
Ochrana zdraví na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 2019/2020 - zde
Aktuální informace k maturitním a závěrečným zkouškám 30. 4. 2020 - zde
Zákon č. 135/2020 Sb. - zde

Aktuální informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020 - zde
Aktuální informace k přijímacímu řízení - zde


Příprava žáků k maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce

Zásady ochrany zdraví žáků na SŠTZ Mohelnice při přípravě žáků závěrečných ročníků k MZ a ZZ - zde

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - zde

Teoretická výuka

Příprava žáků třídy MS4 - zde

Příprava žáků tříd ON3 - zde

Příprava žáků tříd E3 - zde

Příprava žáků tříd OZS3 - zde

Příprava žáků tříd ES3 - zde

Odborný výcvik

Příprava žáků tříd ON3 - zde

Příprava žáků tříd E3 - zde, E3-rozdělení na skupiny Ea a Eb pro přípravu v TV - zde

Příprava žáků tříd OZS3 - zde

Příprava žáků tříd ES3 - zde

Domov mládeže

Žáci, kteří budou vyžadovat ubytování na DM v Mohelnici od 11. 5. 2020 si v dostatečném předstihu vykomunikuji ubytování a stravu na této instituci: https://www.oam.cz/archiv/index.php?kategorie=domov&clanek=kontakt_cizi. Na DM bude podávána i obědová strava po ukončení PŘÍPRAVY na naší škole. Předběžně i pro MZ a ZZ v období červen 2020.


Vážení rodiče, žáci a zákonní zástupci,

s ohledem na postupné uvolňování opatření v oblasti školství a zavádění nových zákonů a vyhlášek do systému ukončování tohoto školního roku 2019/2020 si Vás dovoluji informovat, že naši žáci budou hodnoceni dle přiložené vyhlášky č. 211/2020 z 27. 4. 2020. Od 11. 5. 2020 budou dle později zveřejněného harmonogramu probíhat konzultace pro závěrečné ročníky maturitního oboru Mechanik seřizovač a závěrečné ročníky učebních oborů. U ostatních žáků bude pokračovat distanční (dálková) forma výuky. Žáci, kteří mají vykonat kvalifikační zkoušky a dokončit přípravu pro svářečské průkazy, řidičská oprávnění a vyhl. 50/78 Sb., jsou a budou v nejbližší době průběžně informováni o jejich průběhu a organizaci. Do 10. 5. 2020 slíbilo MŠMT vydat vyhlášku a prováděcí metodiku k průběhu MZ a ZZ. V okamžiku vydání této legislativy Vás budeme opět v co nejrychlejším čase informovat prostřednictvím tohoto portálu a třídními učiteli digitálně a korespondenčně.
Dne 29. 4. 2020 proběhne klasifikační porada žáků čtvrtého ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač. O výsledcích klasifikace budete ředitelstvím školy informováni. Žákům bude v odpovídajícím termínu dle metodiky MŠMT vydáno vysvědčení za 2. pololetí školního roku.

Žádám všechny žáky školy, aby k přípravě a výuce přistoupili zodpovědně a důsledně.


PhDr. Jiří Ženožička / ředitel školy

Aktualizovaný harmonogram uvolňování ve školství ze dne 30. 4. 2020 - zde

Vyhláška 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 - zde

Schéma maturitní zkoušky za přítomnosti žáků - zde

Schéma závěrečné zkoušky za přítomnosti žáků - zde

Schéma přijímacích zkoušek - zde

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 - zde


Vážení rodiče a žáci,

v rámci Vašeho studia komunikujte elektronicky dle nastavených pravidel přes Bakaláře a jeho službu Komens. Dále využívejte školní emaily a případně sdělené mobilní telefony na vaše třídní učitele (není povinností učitele Vám je sdělovat). Pokud někteří z Vás nemají možnost využít elektronickou cestu pro vaše distanční studium tak tuto skutečnost obratem sdělte svým třídním učitelům, kteří zajistí ve spolupráci se sekretariátem školy jiný způsob předání učiva (například korespondenčně). Pokud někdo z žáků z důvodu špatného zdravotního stavu nemůže plnit distanční vzdělávání, podá o tomto stavu elektronicky třídnímu učiteli informaci. Pro administrativní činnosti a práci sekretariátu ředitele školy jsou v době od 7:00 - 12:00 hod., každý den přítomny zaměstnankyně školy a to dle služeb, každý pracovní den.

Přeji hodně zdraví

PhDr. Jiří Ženožička / ředitel školy


Zajištění výuky během přerušení školní docházky

Vážení rodiče a žáci,

žádám všechny žáky, aby pravidelně navštěvovali systém Bakaláři, kde jim bude vyučujícími předkládáno učivo a pracovní materiál pro samostudium. Upozorňuji, že výluka ve školním vyučování nejsou prázdniny a žáci mají za povinnost se samovzdělávat a nadále spolupracovat se svými vyučujícími a školou.
V některých případech budou materiály a cvičení posílány i elektronicky do třídních emailů. Od rodičů vyžaduji kontrolu a podporu jejich dětí při studiu.

Přeji Všem hodně zdraví a studijních úspěchů

PhDr. Jiří Ženožička
ředitel školy


Stanovisko školy k rozhodnutí Bezpečností rady státu - přerušení školní docházky
Z rozhodnutí vlády ČR bude od 11. 3. 2020 a to včetně přerušena do odvolání výuka na naší škole. Žáci budou předběžně o tomto stavu informováni a bude jim do žákovské knížky předána informace pro zákonné zástupce. Případné další informace budou zveřejněny na webu školy. Žáci a jejich zákonní zástupci jsou povinni sledovat informace na webu naší školy, kde bude sdělena informace o zahájení školní docházky. Od toho okamžiku bude opět zahájena řádná školní docházka.

Žákům a zaměstnancům školy je plošně odhlášena strava. Žáci ubytovaní na domově mládeže mohou dne 10. 3. 2020 odebrat stravu v 16:00 hod. a do 18:00 hod. musí opustit domov mládeže.


Informace občanům k tématu Koronavirus COVID-19!
Doporučení Bezpečnostní rady Olomouckého kraje ze dne 26. 2. 2020 - zde
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje v souvislosti s onemocněním COVID-19 zřídila informační linku na tel.: 585 719 719 s provozem denně od 9:00 do 19:00 hodin do odvolání - informace občanům
Zdravotnictví - informace zdravotnictví


Opatření školy v rámci nebezpečí nákazy koronaviru Covid-19

Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci,

jako ředitel školy si Vás dovoluji vyzvat ke zvýšené opatrnosti osobního i hygienického přístupu v rámci nebezpečí nákazy koronaviru Covid-19.
Pokud někdo z Vás vycestuje do lokalit s výskytem nákazy či byl v kontaktu s osobou nesoucí příznaky nákazy, informujte mimo jiné instituce telefonicky či elektronicky vedení školy a po dobu 14 dnů provádějte kontrolu možných příznaků. Vedení školy předpokládá zavedení 14denní karantény pro tyto osoby (může být i uloženo státem).
Apeluji na Vás, abyste sledovali nařízení a ustanovení dotčených institucí a ministerstev ČR směřujících k řešení této velmi vážné situace. Předpokládám, že tato opatření nebudou zneužita a podotýkám, že je velmi důležité následné vyjádření lékaře či dalších dotčených institucí. Pevně věřím, že tento ohrožující stav nebudeme muset na škole řešit a vše zvládneme.
S přáním pevného zdraví a všeho dobrého

PhDr. Jiří Ženožička, v.r., ředitel školy


Co dělat, pokud jste přicestovali z Itálie!!!

Co dělat, pokud jste přicestovali z Itálie, z následujících míst !!! - zde


Informace občanům k tématu Koronavirus COVID-19!
Doporučení Bezpečnostní rady Olomouckého kraje ze dne 26. 2. 2020 - zde