Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961

Ekologické projekty

Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2015

Projekt „Z polí a pastvin až na náš stůl“

Projekt byl podpořen příspěvkem z Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2015 a městem Mohelnice.
Cílem projektu bylo seznámit žáky základních škol v Mohelnici a v Lošticích s problematikou konvenčního a ekologického zemědělství formou výukových aktivit pro 1. a 2. stupeň základních škol. Důvodem, proč jsme vybrali toto téma, je podle našeho názoru nedostatečná propagace zemědělství a českých potravin.
Před zahájením prací na projektu navštívili žáci oboru vzdělání s výučním listem Zemědělec – farmář muzeum „Hanácké skanzen“, kde se seznámili s historií zemědělství v regionu. V rámci projektu byly následně vytvořeny pro žáky základních škol (1. stupeň – 2. třída a 2. stupeň – 6. třída) poutavé a srozumitelné učební celky zabývající se zemědělským tématem, konkrétně „Od obilky až po chleba“ (1. stupeň) a „Ekologické zemědělství“ (2. stupeň). Tyto učební celky byly žáky oboru vzdělání s výučním listem Zemědělec – farmář Střední školy technické a zemědělské Mohelnice odučeny na ZŠ Vodní Mohelnice a na ZŠ v Lošticích.
Děti dnes neznají druhy obilí, které nás živí. Neví, co se z obilí vyrábí a nemají představu, jak dlouhá je cesta, než se dostane pečivo na stůl. Smyslem aktivity „Od obilky až po chleba“ bylo praktické poznávání jednotlivých druhů obilí podle obrázků a výrobků z nich. Dětem byl vysvětlen původ obilovin s ukázkou obilek. Děti poznali jednotlivé kroky, jakou cestou projde zrnko obilí, než se z něj upeče chléb – seznámili se s pěstováním, sklizní a využití obilovin v potravinářství. Prakticky si vyzkoušeli historické mletí mouky, zadělávání těsta a pečení vlastního chleba.
Učební celek „Ekologické zemědělství“ vedl žáky 6. tříd základních škol k zamyšlení nad principy a hodnotami rozdílných přístupů k produkci potravin a nad jejich dopady na životní prostředí. Zemědělci jsou v současné době vystaveni na jedné straně silnému tlaku na zvyšování efektivity práce (konkurenceschopnost), na druhé straně jsou zde vysoké požadavky na dodržování pravidel ochrany životního prostředí, ochrany přírody a welfare hospodářských zvířat se stále se měnícími předpisy.
K oběma výukovým celkům byly vytvořeny pracovní listy.
Projekt „Z polí a pastvin až na náš stůl“ navázal na dlouhodobý plán EVVO na Střední škole technické a zemědělské v Mohelnici, který byl vytvořen v souladu s krajskou koncepcí EVVO Olomouckého kraje. Společným cílem projektu i plánu je propagace regionálního zemědělství a snaha vést žáky k zamyšlení a k pochopení, že jednání člověka má vliv na prostředí, ve kterém žije.
Ing. Miroslav Huk, koordinátor EVVO

 


Kam s odpady?

Cílem projektu „Kam s odpady?“ je seznámit žáky a veřejnost s problematikou vzniku komunálního odpadu, třídění a recyklace odpadu, se základní technologií spalovny a zjistit názory občanů města Mohelnice na problematiku spalovny v jejich městě.
Důvod, proč jsme si vybrali problematiku spalovny, je snaha zastupitelů města Mohelnice o výstavbu spalovny ve městě. Mnozí občané mají ke spalovně negativní přístup, aniž by o dané problematice něco věděli. Proto bychom je chtěli blíže seznámit s pozitivy, ale i negativy plánované výstavby spalovny z různých pohledů, aby si občané vytvořili vlastní pohled na danou problematiku a jejich názory nebyly jen ovlivňovány médii, internetem či názory neodborníků.
Naše průmyslová společnost produkuje velké množství odpadů nejrůznějšího druhu. Tohoto odpadu je potřeba se zbavit, což se řeší několika způsoby. Buď se odpad uloží na skládku, spálí se ve spalovně nebo se může znovu využít – recyklovat.
Nejhorším řešením z těchto tří způsobů je nepochybně skládkování. Ekologičtější varianta je odpad spálit, samozřejmě v moderní spalovně, nikoli doma v kamnech. Spalovna umí komunální odpad energeticky využívat. Odpad zde hoří sám bez přidání paliva a získané teplo vyrábí páru, která je dodávána do systému vytápění města, je možno vyrábět i elektrickou energii. Spalovna komunálního odpadu likviduje odpad při vysokých teplotách dosahujících až 1200°C, při kterých vzniká méně škodlivin a má 2 stupně čištění spalin, které zachycují zplodiny z plynů, než jsou vypuštěny do ovzduší.
Během realizace projektu se žáci zúčastní odborné exkurze do spalovny odpadů v Brně, aby se blíže seznámili s technologií spalovny, zúčastní se besedy o třídění a recyklaci odpadů v Mohelnici a zpracují dotazníky (anketu) na téma „Spalovna ANO či NE“. Následně, ve spolupráci s Městským úřadem, zorganizují dotazníkové šetření mezi občany Mohelnice. Získané informace, které budou zobrazovat názory občanů města Mohelnice na spalovnu, žáci graficky zpracují – vytvoří tabulky a grafy v MS Excel a tyto poskytnou zastupitelům města Mohelnice. Dále žáci zpracují informační leták, ve kterém popíší pozitiva a negativa spalovny a připraví přednášku pro veřejnost a žáky základních škol v Mohelnici a okolí. Přednáška bude doplněna fotografiemi, které žáci pořídí na exkurzi do spalovny v Brně a papírovým modelem spalovny, aby mohli danou problematiku lépe prezentovat žákům základních škol i veřejnosti.
Výstupem projektu bude brožura o spalovně (pro a proti), anketa, tabulky a grafy zachycující názory občanů na výstavbu spalovny, informační leták o spalovně pro veřejnost a přednáška studentů SŠTZ Mohelnice pro žáky základních škol a veřejnost. Projekt „Kam s odpady?“ navazuje na dlouhodobý plán EVVO na Střední škole technické a zemědělské v Mohelnici, který byl vytvořen v souladu s krajskou koncepcí EVVO Olomouckého kraje. Společným cílem projektu i plánu EVVO na SŠTZ Mohelnice je snaha přimět žáky k zamyšlení se nad tematikou globálních ekologických problémů, vést žáky k pochopení, že jednání člověka má vliv na prostředí, ve kterém žije. Žáky vedeme ke zodpovědnosti za své okolí a k aktivnímu přístupu k regionálním problémům.
Aktivní činností žáků SŠTZ Mohelnice chceme nestranně informovat veřejnost o problematice odpadů a rozporuplně chápané spalovny, podpořit její aktivní zájem o prostředí, ve kterém žije.
V rámci projektu budou žáci spolupracovat se zastupiteli a radou města Mohelnice, odborem životního prostředí MÚ města Mohelnice i s veřejností, což je jeden z cílů Krajské koncepce EVVO Olomouckého kraje.
V rámci projektu žáci zjistí, jaké praktické dopady na životní prostředí (pozitivní či negativní) by mělo vybudování spalovny a zamyslí se, co by se stalo s odpady, kdyby spalovna v Mohelnici vybudována nebyla.
Projekt bude přispívat k řešení otázek odpadové problematiky (komunální odpad), k vytváření a prohlubování klíčových a odborných kompetencí, souvisejících s problematikou EVVO (charakterizovat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje, nakládat s materiály, energií, odpady a vodou s ohledem na životní prostředí, plánovat a posuzovat činnosti v pracovním i běžném životě s ohledem na vliv na životní prostředí, dodržovat ustanovení týkající se vztahu své profese k životnímu prostředí a jeho ochrany před možnými negativními vlivy).
Projekt má úzkou vazbu na cíle a výstupy našich ŠVP a stane se součástí průřezového tématu „Člověk a životní prostředí“ ve všech ŠVP.
(Kol.: Krajská koncepce EVVO Olomouckého kraje,Sluňákov-Horka nad Moravou 2004, s. 44)

Ing. Miroslav HUK
koordinátor EVVO na SŠTZ Mohelnice