Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961

Přehled oborů


Čtyřletý studijní obor s maturitou:
Mechanik seřizovač pro NC stroje a linky (23-45-L/01)

Kód a název oboru vzdělání
23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Název ŠVP
Mechanik seřizovač
(kompletní ŠVP je k nahlédnutí na sekretariátu školy)

Stupeň poskytovaného vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání
4 roky v denní formě vzdělávání

Určené pro
absolventy základní školy (vhodné pro chlapce i dívky)

Ukončení studia
vysvědčení o maturitní zkoušce

Zaměření a obsah studijního oboru
Absolventi tohoto studijního oboru se naučí seřizovat a obsluhovat CNC stroje a linky a najdou uplatnění i v technologické přípravě výroby. Významnou součástí studia je programování strojů s průmyslovými řídicími systémy a zhotovení výkresové dokumentace pomocí CAD programů. V prvním ročníku se žáci připravují a získávají celkový přehled o strojírenství, metalurgii a elektrotechnice. Ve druhém a třetím ročníku je výuka zaměřena na zvládnutí potřebných vědomostí a dovedností v oblastech soustružení, frézování, vrtání a programování CNC strojů. Ve čtvrtém ročníku dochází k prohlubování získaných vědomostí a dovedností, především v programování a konstruování pomocí PC a na činnosti, které budou žáci provádět v zaměstnání po ukončení studia. Součástí výuky je souvislá praxe žáků 4. ročníku ve firmách v regionu, případných budoucích zaměstnavatelů. Výuka odborných předmětů probíhá v moderních učebnách vybavených výpočetní technikou. Výuka programování probíhá na moderně vybaveném CNC pracovišti osazeném řídicími systémy. Součástí výuky je i studium cizího jazyka (anglického nebo německého).

Uplatnění
Ve strojírenských profesích a řídících funkcích firem regionu zaměřených na obsluhu a seřizování numericky řízených obráběcích strojů a linek, na obsluhu klasických obráběcích strojů – soustruhů, frézek a vrtaček a na plánování a řízení strojírenské výroby. Absolventi mají možnost zapojit se do soukromého podnikání za podmínek stanovených v Živnostenském zákoně.

Možnost dalšího vzdělávání
Absolventi studijního oboru mechanik seřizovač mají možnost pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

Podmínky přijetí
Splnění povinné školní docházky, zájem o studium a splnění zdravotní způsobilosti uchazeče, kterou posoudí příslušný praktický lékař potvrzením na přihlášce ke studiu.

Učební plán
Učební plán - zde

Videoukázka oboru 
videoUčební obory tříleté:
Obráběč kovů (23-56-H/01)

Kód a název oboru vzdělání
23-56-H/01 Obráběč kovů

Název ŠVP
Obráběč kovů
(kompletní ŠVP je k nahlédnutí na sekretariátu školy)

Stupeň poskytovaného vzdělání
střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání
3 roky v denní formě vzdělávání

Určené pro
absolventy základní školy (vhodné pro chlapce i dívky)

Ukončení studia
závěrečnou zkouškou s výučním listem

Zaměření a obsah studijního oboru
Absolvent je připraven samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů – frézka, soustruh, bruska, vrtačka a obsluhovat a řídit proces obrábění na obráběcích strojích s číslicovým řízením. Je připraven v oblasti kontroly obrobků provádět náročná měření pomocí konvenčních měřidel. Uplatní se jako obráběč, soustružník kovů, frézař kovů a brusič kovů a nástrojů v kusové, sériové i v hromadné výrobě. Je schopen ostřit některé základní druhy nástrojů – vrták, fréza, soustružnický nůž a jiné. V oblasti číslicově řízených strojů je schopný obsluhovat NC a CNC stroje a linky, vytvářet a zpracovávat programy v ručním programování a dokáže programovat v systému Heidenhain i530 dialog. Možnost uplatnění v této oblasti práce je na vysoce kvalifikovaných pracovištích s dobrými výdělkovými možnostmi.

Uplatnění
Absolvent zná dobře prostředí výrobních dílen, dokáže se zde orientovat a má vytvořeny základní předpoklady pro jakýkoliv druh práce na obrobnách.

Možnost dalšího vzdělávání
Absolventi tohoto učebního oboru mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu a dosáhnout tak úplného středního vzdělání s maturitní zkouškou. A dále pak pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

Podmínky přijetí
Splnění povinné školní docházky, zájem o studium a splnění zdravotní způsobilosti uchazeče, kterou posoudí příslušný praktický lékař potvrzením na přihlášce ke studiu.

Učební plán
Učební plán - zde

Videoukázka oboru 
video


Nástrojař (23-52-H/01)

Kód a název oboru vzdělání
23-52-H/01 Nástrojař

Název ŠVP
Nástrojař
(kompletní ŠVP je k nahlédnutí na sekretariátu školy)

Stupeň poskytovaného vzdělání
střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání
3 roky v denní formě vzdělávání

Určené pro
absolventy základní školy (vhodné pro chlapce i dívky)

Ukončení studia
závěrečnou zkouškou s výučním listem

Zaměření a obsah studijního oboru
Absolvent oboru nástrojař získá kvalitní odborné vzdělání potřebné pro vykonávání povolání ve zhotovování, sestavování, opravách a ostření nástrojů pro třískové obrábění a tváření. Zhotovuje a opravuje šablony a měřidla. Provádí slícování, vyrábí různé přípravky (vrtací, obráběcí, svařovací, atd.), kompletuje lisovací a tvářecí nástroje. Sestavuje a dokončuje kovací zápustky, vstřikovací formy s horizontálními, vertikálními a lomenými rovinami, včetně dalších složitých a velmi přesných nástrojů. Tyto činnosti jsou prováděny různými technologiemi od ručního opracování materiálů pilováním, řezáním, sekáním, rovnáním, ohýbáním, stříháním, vrtáním a vystružováním a řezáním závitů přes běžné obrábění na obráběcích strojích až po elektrojiskrové obrábění – řezání, tvarování a hloubení. Při výkonu profese absolvent zhotovuje, sestavuje, provádí údržbu, popřípadě opravuje funkční celky strojů a zařízení a jejich jednotlivé součásti. Jedná se o stroje a další technologická zařízení, o mechanizační prostředky, ale i o drobné předměty.

Uplatnění
Absolvent může nalézt uplatnění v povolání nástrojař nebo v typových nástrojařských pozicích a příbuzných oborech například obráběč kovů (soustružník, frézař, brusič), provozní zámečník apod.

Možnost dalšího vzdělávání
Absolventi tohoto učebního oboru mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu a dosáhnout tak úplného středního vzdělání s maturitní zkouškou. A dále pak pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

Podmínky přijetí
Splnění povinné školní docházky, zájem o studium a splnění zdravotní způsobilosti uchazeče, kterou posoudí příslušný praktický lékař potvrzením na přihlášce ke studiu.

Učební plán
Učební plán - zde


Elektrikář (se zaměřěním na slaboproud a automatizaci) (26-51-H/01)

Kód a název oboru vzdělání
26-51-H/01 Elektrikář

Název ŠVP
Elektrikář
(kompletní ŠVP je k nahlédnutí na sekretariátu školy)

Stupeň poskytovaného vzdělání
střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání
3 roky v denní formě vzdělávání

Určené pro
absolventy základní školy (vhodné pro chlapce i dívky)

Ukončení studia
závěrečnou zkouškou s výučním listem

Zaměření a obsah studijního oboru
Učební obor připravuje absolventy na činnosti spojené s výrobou, montáží, údržbou a opravami slaboproudých nebo silnoproudých elektrických a elektronických zařízení. Výuka se zaměřuje na elektrické instalace, zapojování rozvaděčů, montáž a údržbu pracovních strojů, elektropneumatiku, automatizaci a řídicí systémy. Studium se dále zaměřuje na integrované obvody, plošné spoje, operační zesilovače, stabilizátory, klopné obvody a čítače. Součásti studia je praxe žáků ve firmách v regionu, případných budoucích zaměstnavatelů. Součástí výuky je i studium cizího jazyka (anglického nebo německého).

Uplatnění
Absolventi učebního oboru nacházejí uplatnění jako elektrikář, elektromontér u společnosti zabývajících montáží elektrotechnických rozvodů, jako elektromechanik, seřizovač u společností zabývajících se elektrotechnickou výrobou, jako mechanik elektronických zařízení, opravář elektroniky, technik prodeje elektroniky a jako elektromechanik pro zabezpečovací systémy budov, automatizační systémy a pracovník elektroúdržby průmyslového podniku.

Možnost dalšího vzdělávání
Absolventi tohoto učebního oboru mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu a dosáhnout tak úplného středního vzdělání s maturitní zkouškou. A dále pak pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

Podmínky přijetí
Splnění povinné školní docházky, zájem o studium a splnění zdravotní způsobilosti uchazeče, kterou posoudí příslušný praktický lékař potvrzením na přihlášce ke studiu.

Učební plán
Učební plán - zde

Videoukázka oboru 
video


Elektrotechnické a strojně montážní práce (26-51-E/01)

Kód a název oboru vzdělání
26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce

Název ŠVP
Elektrotechnické a strojně montážní práce
(kompletní ŠVP je k nahlédnutí na sekretariátu školy)

Stupeň poskytovaného vzdělání
střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání
3 roky v denní formě vzdělávání

Určené pro
absolventy základní školy (vhodné pro chlapce i dívky)

Ukončení studia
závěrečnou zkouškou s výučním listem

Zaměření a obsah studijního oboru
Absolventi tohoto učebního oboru se naučí základní operace při zpracování kovových a nekovových materiálů, sestavovat a zapojovat základní elektrické stroje, přístroje a zařízení podle technické dokumentace a provádět montáže elektrického vedeni, strojů a zařízení v průmyslové i domovní instalaci. Studium se dále zaměřuje na údržbu a opravy elektrických a mechanických částí elektrických strojů a zařízení a základní měření v elektrotechnice. Součásti studia je praxe žáků ve firmách v regionu, případných budoucích zaměstnavatelů.

Uplatnění
Absolventi naleznou uplatnění při vykonávání pracovních činností ve výrobě, montáži nebo i demontáži elektrotechnických zařízení. Absolventi provádějí na pracovišti požadované elektrotechnické a strojně montážní práce, obsluhují výrobní zařízení a provádějí nenáročnou údržbu na zařízeních elektrotechnického i strojírenského charakteru.

Podmínky přijetí
Ukončená povinná školní docházka na základní škole (i v nižším než 9. ročníku), nebo na speciální škole. Dobrý zdravotní stav.

Učební plán
Učební plán - zde


Opravář zemědělských strojů (opravář - řidič a svářeč) (41-55-H/01)

Kód a název oboru vzdělání
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Název ŠVP
Opravář – řidič a svářeč
(kompletní ŠVP je k nahlédnutí na sekretariátu školy)

Stupeň poskytovaného vzdělání
střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání
3 roky v denní formě vzdělávání

Určené pro
absolventy základní školy (vhodné pro chlapce i dívky)

Ukončení studia
závěrečnou zkouškou s výučním listem

Zaměření

 • opravy strojů a zařízení (automobily, traktory, kombajny, - řezačky, …)
 • demontáže, kontroly, opravy a montáže strojních částí
 • kontroly funkčnosti, svařování
 • jednodušší elektrotechnické práce související s opravami
 • základy strojního obrábění

Absolventi získávají

 • výuční list
 • řidičská oprávnění skupiny B, T, C
 • svářečská osvědčení pro svařování plamenem, elektrickým obloukem a v ochranné atmosféře CO2
 • oprávnění obsluhy motorových vozíků

Uplatnění

 • opravárenství a servisní služby v provozech zemědělských, lesnických a strojírenských
 • v dopravě
 • ve stavebnictví
 • profese řidič, svářeč

Učební plán

 • učební plán - zde

Videoukázka oboru 

 Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů:
Mechanik elektrotechnik (26-41-L/51)

Určené pro
absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem oborů elektro (vhodné pro chlapce i dívky)

Délka studia
2 roky

Druh studia
denní

Ukončení studia
vysvědčení o maturitní zkoušce

Zaměření a obsah studijního oboru
Příprava je zaměřena na prohloubení a rozšíření komplexních vědomostí z oblasti energetiky, výroby a provozu elektrických strojů a zařízení. Klade důraz i na využívání progresivních technologií v souvislosti s rozvojem elektronizace, automatizace a řídících systémů. Studium se tak zaměřuje i na analogovou a číslicovou techniku, jako např. na operační zesilovače, stabilizátory, klopné obvody, čítače apod. Dále prohlubuje znalosti v oblasti ekonomiky a řízení výrobních procesů. Součástí výuky je i studium cizího jazyka (anglického nebo německého).

Uplatnění
Absolvent se může uplatnit při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetní techniky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí a při programování řídicích systémů.

Možnost dalšího vzdělávání
Absolventi tohoto nástavbového studia mají možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole.

Podmínky přijetí
Úspěšné ukončení učebního oboru s výučním listem oborů elektro. Zájem o studium a dobrý zdravotní stav.

Učební plán
Učební plán - zde

Videoukázka oboru 
video


Provozní technika (23-43-L/51)

Kód a název oboru vzdělání
23-43-L/51 Provozní technika

Název ŠVP
Provozní technika
(kompletní ŠVP je k nahlédnutí na sekretariátu školy)

Stupeň poskytovaného vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání
2 roky v denní formě vzdělávání

Určené pro
absolventy základní školy (vhodné pro chlapce i dívky)

Ukončení studia
vysvědčení o maturitní zkoušce

Zaměření a obsah studijního oboru
Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti žáků získané v tříletém učebním oboru o řízení výroby, montáž a opravy složitých a nejsložitějších strojů, technologických zařízení a jejich uvádění do provozu. Obor dále prohlubuje vědomosti o dělení materiálu a o klasických i progresivních technologiích třískového obrábění, které směřuje ke stále vyšší tvarové složitosti a přesnosti součástí. Dále prohlubuje znalosti v oblasti ekonomiky a řízení výrobních procesů. Součástí výuky je i studium cizího jazyka (anglického nebo německého).

Uplatnění
Ve strojírenských profesích a řídících funkcích firem regionu zaměřených na obsluhu a seřizování numericky řízených obráběcích strojů a linek, na obsluhu klasických obráběcích strojů – soustruhů, frézek a vrtaček a na plánování a řízení strojírenské výroby. Absolventi mají možnost zapojit se do soukromého podnikání za podmínek stanovených v Živnostenském zákoně.

Možnost dalšího vzdělávání
Absolventi tohoto nástavbového studia mají možnost pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

Podmínky přijetí
Úspěšné ukončení učebního oboru s výučním listem oborů strojních. Zájem o studium a dobrý zdravotní stav.

Učební plán
Učební plán - zde