Střední škola technická Mohelnice

789 85 Mohelnice, 1. máje 667/2

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

3. kolo přijímacího řízení

Ředitel SŠT Mohelnice vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Obory středního vzdělání s výučním listem

 

 

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel SŠT Mohelnice vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Obory středního vzdělání s výučním listem

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO  ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Obory středního vzdělání s maturitou

 

Kód oboru
Výsledky přijímacího řízení
23-45-L/01
Mechanik seřizovač – MS
26-41-L/01
Mechanik elektrotechnik – ME

 

 

Obory středního vzdělání s výučním listem

 

Kód oboru
Výsledky přijímacího řízení
23-56-H/01
Obráběč kovů – OK
23-52-H/01
Nástrojař – N
26-51-H/01
Elektrikář – E
41-55-H/01
Opravář zemědělských strojů – OZS
26-51-E/01
Elektrotechnické a strojně montážní práce – ESMP

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

na Střední škole technické Mohelnice

(kritéria a počty přijímaných uchazečů dle oborů vzdělání)

 

 

Ředitel SŠT Mohelnice vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024  v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákonem č. 67/2022 Sb., Lex Ukrajina pro školství, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném od 1. 9. 2021, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími problémy a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2021, vyhláškou  č. 233/2020 Sb., opatřením obecné povahy – přijímací řízení pro cizince podle Lex Ukrajina, ve znění účinném od 27. 10. 2022 a nařízením vlády č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou
(čtyřleté denní studium)

 

Kód oboru
Název oboru
Počet přijímaných
uchazečů
23-45-L/01
Mechanik seřizovač
0,5 třídy
26-41-L/01
Mechanik elektrotechnik
0,5 třídy

 

Termín pro podávání přihlášek: do 1. 3. 2023

 

První kolo přijímacího řízení proběhne:

formou jednotné přijímací zkoušky v budově Střední školy technické v Mohelnici, 1. máje 667/2. Jednotná přijímací zkouška se skládá z centrálně zadávaných písemných testů  ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura v délce 60 minut a Matematika a její aplikace v délce 70 minut.

 

  1. řádný termín: 13. 4. 2023
  2. řádný termín: 14. 4. 2023 
  1. náhradní termín: 10. 5. 2023
  2. náhradní termín: 11. 5. 2023

 

 

Uchazeči jsou přijímáni na základě následujících kritérií:

a) posouzení prospěchu uchazeče ze ZŠ (součet průměrných prospěchů na vysvědčeních za 2. pololetí předposledního ročníku a za 1. pololetí posledního ročníku zaokrouhlený na 2 desetinná místa, nebo součet průměrných prospěchů na vysvědčeních za 1. pololetí předposledního ročníku a za 1. pololetí posledního ročníku, nelze-li použít hodnocení  na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020) – váha 40%,

b) výsledek jednotného testu z českého jazyka a literatury – váha 30%,

c) výsledek jednotného testu z matematiky – váha 30%.

Při shodnosti pořadí rozhoduje lepší známka z českého jazyka, pak cizího jazyka a matematiky.

Uchazeči budou přijímáni tak, aby došlo k optimálnímu naplnění třídy vzhledem ke skupinám v odborném výcviku.

 

Podmínkou přijetí je:

a) splnění povinné školní docházky,

b) splnění zdravotní způsobilosti potvrzené ošetřujícím lékařem na přihlášce ke studiu,

c) dosažení minimálního počtu 5 bodů v každém z jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky.

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy se uchazeč rozhodne, ve které SŠ, do níž byl přijat ke vzdělávání, zápisový lístek uplatní a tu do něj zapíše.

Odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné SŠ potvrzuje uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané škole. Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

tříleté denní studium)

 V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

 

 

Obory středního vzdělání s výučním listem

 

Kód oboru
Název oboru
Počet přijímaných
uchazečů
23-56-H/01
Obráběč kovů
0,5 třídy
23-52-H/01
Nástrojař
0,5 třídy
26-51-H/01
Elektrikář
1 třída
41-55-H/01
Opravář zemědělských strojů (opravář – řidič a svářeč)
1 třída
26-51-E/01
Elektrotechnické a strojně montážní práce
1 třída

 

Termín pro podávání přihlášek: do 1. 3. 2023

 

První kolo přijímacího řízení proběhne:

bez přijímacích zkoušek. 

 

Termín přijímacího řízení:  22. 4. 2023 

 

Uchazeči jsou přijímáni na základě následujících kritérií:

Posouzení průměrného prospěchu uchazeče za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ. Pokud budou shodná pořadí, rozhoduje lepší známka z matematiky, pak z fyziky, českého jazyka a cizího jazyka. Uchazeči budou podle zájmu přijímáni tak, aby došlo k optimálnímu naplnění tříd vzhledem ke skupinám v odborném výcviku.

 

Podmínkou přijetí je:

a) splnění povinné školní docházky,

b) splnění zdravotní způsobilosti potvrzené ošetřujícím lékařem na přihlášce ke studiu.

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy se uchazeč rozhodne, ve které SŠ, do níž byl přijat ke vzdělávání, zápisový lístek uplatní a tu do něj zapíše.

Odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné SŠ potvrzuje uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané škole. Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

Další kola přijímacího řízení budou probíhat v termínech určených ředitelem SŠT Mohelnice v návaznosti na zájem o nabízené obory, množství volných míst do plánovaných počtů přijímaných uchazečů o zvolené obory a jejich maximální naplnění.

Předpokládaný termín 2. kola        – 17. 5. 2023.

Předpokládaný termín 3. kola        – 14. 6. 2023.

 

Bližší rozšiřující informace poskytne sekretariát SŠT Mohelnice, nebo výchovný (kariérový) poradce SŠ. Konkrétní organizace přijímacích zkoušek bude upřesněna k datu konání na stránkách školy.

Kontaktní údaje:

Střední škola technická Mohelnice

  1. máje 667/2

789 85 Mohelnice

e-mail: sstzmoh@sstzmoh.cz

www.sstzmoh.cz  stejně tak facebook či instagram

Tel.: 583 401 911 – sekretariát, výchovný poradce

Mob.: 722 332 895 – ředitelství

Těšíme se na Vás. Jsme jeden tým!

V Mohelnici dne 19. ledna 2023

PhDr. Jiří Ženožička v. r.

ředitel školy

—TISK—

 

 

 

 

Ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku 2021

https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/306-ilustracni-testy-pro-jednotnou-prijimaci-zkousku-2021

Aplikace ČŠI pomůže při přípravě na přijímačky a maturitu

https://www.msmt.cz/aplikace-csi-pomuze-pri-priprave-na-prijimaci-a-maturitnihttps://prijimacky.cermat.cz/

Informace o jednotné přijímací zkoušce naleznete na

https://prijimacky.cermat.cz/