Střední škola technická Mohelnice

789 85 Mohelnice, 1. máje 667/2

Projekty školy

display:none
Národní plán obnovy

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 novace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • K dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky i(prevence digitální propasti).
  • K dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

 

 

Podpora vzdělávání na SŠT Mohelnice

Naše škola realizuje projekt na podporu vzdělávání studentů a pedagogických pracovníků školy – „Podpora vzdělávání na SŠT Mohelnice“, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0002508, podpořený z výzvy č. 02_22_003 pro Šablony, Operační program Jan Amos Komenský.

Projekt je zaměřen na personální podporu – karierový poradce, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, vzdělávání pedagogických pracovníků, inovativní vzdělávání.

 

 

 

Projekt implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II /IKAPOK II/

Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu  rozvoje olomouckého kraje na období 2020-2023 vedoucích ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území olomouckého kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Cílem projektu je naplnění vybraných priorit tohoto plánu.

Leták

 

 

EU peníze středním školám

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 

Tematická oblast

Soubor

Fyzika

stažení

Matematika

stažení

Matematika

stažení

Matematika

stažení

Microsoft Word 2007

stažení

Ekonomika

stažení

Ekonomika

stažení

Management a marketing

stažení

Základy digitální techniky

stažení

Číselné soustavy a kódování

stažení

Klopné obvody

stažení

Elektrické měření

stažení

Technologie – soustružení, frézování

stažení

Strojnictví I.

stažení

Strojnictví I.

stažení

Strojnictví II.

stažení

Strojírenská technologie

stažení

Základy programování číslicově řízených strojů

stažení

Konstrukce a vybavení CNC strojů

stažení

Programování v systému CAD/CAM a Heidenhain

stažení

Živočišná výroba – chov skotu

stažení

Živočišná výroba – chov prasat

stažení

Projekt "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců"

Název kurzu: Přípravný kurz pro elektromontéry a Získání profesních kvalifikací“, termín 11. 11. 2014 až 12. 6. 2015″
více

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Více o projektu zde
Newsletter1 SŠTZ Mohelnice zde
Článek pro ZŠ 6-2014 zde
Článek do Mohelnického zpravodaje 6-2014 zde

Projekt POSPOLU

Projekt POSPOLU je národním projektem, který realizuje MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou ESF a státního rozpočtu ČR

Odkazy

www.nuv.cz/pospolu
www.projektpospolu.cz

Výzva 035 - Podpora osobnostně-profesního rozvoje pedagogů

reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007279

Projekt byl již ukončen 31. 8. 2019.

Pedagogové naší školy absolvovali DVPP v oblasti cizích jazyků, projektové výuce, polytechnickém vzdělávání, ICT, čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, inkluze a kariérového vzdělávání. Každý z nich obdržel certifikát o absolvování DVPP. Získané informace využili v rámci svých předmětů ve výuce.

Někteří pedagogové se zapojili do šablony III/2.7 a spolupracovali s pedagogy z jiných škol a sdíleli zkušenosti prostřednictvím vzájemných návštěv Získané zkušenosti, potom využili pro rozvoj svůj i školy.

Další oblastí, do které jsme se zapojili, byly stáže u zaměstnavatelů, kde navštívili různé firmy v okolí a tam čerpali nové znalosti a vědomosti. Tyto pak mohli použít pro zkvalitnění výuky v naší škole.

Jeden pedagog zapojil do výuky i odborníka z praxe, který ukázal žákům, jak by mohli po ukončení studia využít svoje vědomosti v praxi. Pedagog zas využil zkušenosti odborníka v rámci výuky. Vzájemná spolupráce mezi pedagogy naší školy, byla taky přínosem. Zlepšila se komunikace mezi pedagogy, kteří si mohli vzájemně pomoct a předat své zkušenosti, vědomosti a cenné informace ze své pedagogické praxe.

Závěrečná zpráva k ukončení projektu výzva 44
Výzva 065 - Podpora osobnostně-profesního rozvoje pedagogů II.

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014119

Projekt je určený pro školy, které uplatňují strategické řízení, a podílejí se tak na fungování modelu akčního plánování rozvoje vzdělávání v České republice. Má také přispět k naplňování priorit a cílů školy.

Podpořené oblasti:
Školní psycholog
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
Školní kariérový poradce
Vzdělávání pedagogických pracovníků
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Žáci SŠTZ Mohelnice dobyli Londýn

Díky Výzvě č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se 30 vybraných žáků Střední školy technické a zemědělské Mohelnice v doprovodu 3 pedagogů zúčastnilo zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu ve Velké Británii. Cílem jejich cesty se stal Londýn a jeho okolí.
V neděli 18. 10. 2015 v ranních hodinách jsme se vydali autobusem na cestu, která vedla přes SRN a Belgii až do francouzského přístavu Calais. Zde jsme se nalodili na trajekt a zhruba po 90 minutové plavbě přes kanál La Manche jsme přistáli na britských ostrovech. Dočasné útočiště jsme nalezli ve skautském středisku Fryland nedaleko Londýna. Ve třech po sobě jdoucích dnech žáci navštěvovali místní jazykovou školu New London College, kde absolvovali 9 hodinovou výuku anglického jazyka. Výuku vedli rodilí mluvčí, kteří se snažili žáky především „rozmluvit“ a zbavit ostychu z komunikace v cizím jazyce. Náplň výuky byla velmi pestrá – skupinová práce, hry a soutěže, hraní rolí, procvičování výslovnosti. Na závěr obdrželi všichni žáci certifikát.
Kromě zdokonalování se v anglickém jazyce měli žáci možnost seznámit se s nejznámějšími pamětihodnostmi Londýna jako jsou Tower of London, Tower Bridge, Big Ben a Parlament, Westminsterské opatství, Downing Street, Buckinghamský palác nebo Trafalgarské náměstí. Svezli se na Londýnském oku, navštívili Shakespearovo divadlo Globe, Britské muzeum i Národní galerii. Lodí po Temži se vypravili do čtvrti Greenwich, kde je známá observatoř a kudy prochází nultý poledník. Vrcholným zážitkem byla pro všechny návštěva proslulého megalitického kruhu Stonehenge.
Týden velmi rychle uběhl a my jsme se vydali po stejné trase na cestu domů. V sobotu 24. 10. 2015 v odpoledních hodinách jsme dorazili do Mohelnice unaveni, ale nabiti nezapomenutelnými zážitky.
Myslím si, že takovéto programy jsou značnou přidanou hodnotou ke vzdělávání a možností, jak se mohou žáci a jejich pedagogové podívat za hranice všedních dnů a načerpat inspiraci z jiného vzdělávacího prostředí. Obohacující je také vnímání jiné kultury a mentality lidí. Sbor pedagogů při SŠTZ Mohelnice a žáci školy děkují touto cestou nejen těm, co tento program vypsali, ale i těm, kdo se v průběhu akce o ně postarali.
Mgr. Pavla Krbcová