Střední škola technická Mohelnice

789 85 Mohelnice, 1. máje 667/2

Přehled oborů

display:none
Elektrikář (se zaměřěním na slaboproud a automatizaci) (26-51-H/01)

Kód a název oboru vzdělání
26-51-H/01 Elektrikář

Název ŠVP
Elektrikář
(kompletní ŠVP je k nahlédnutí na sekretariátu školy)

Stupeň poskytovaného vzdělání
střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání
3 roky v denní formě vzdělávání

Určené pro
absolventy základní školy (vhodné pro chlapce i dívky)

Ukončení studia
závěrečnou zkouškou s výučním listem

Zaměření a obsah studijního oboru
Učební obor připravuje absolventy na činnosti spojené s výrobou, montáží, údržbou a opravami slaboproudých nebo silnoproudých elektrických a elektronických zařízení. Výuka se zaměřuje na elektrické instalace, zapojování rozvaděčů, montáž a údržbu pracovních strojů, elektropneumatiku, automatizaci a řídicí systémy. Studium se dále zaměřuje na integrované obvody, plošné spoje, operační zesilovače, stabilizátory, klopné obvody a čítače. Součásti studia je praxe žáků ve firmách v regionu, případných budoucích zaměstnavatelů. Součástí výuky je i studium cizího jazyka (anglického nebo německého).

Uplatnění
Absolventi učebního oboru nacházejí uplatnění jako elektrikář, elektromontér u společnosti zabývajících montáží elektrotechnických rozvodů, jako elektromechanik, seřizovač u společností zabývajících se elektrotechnickou výrobou, jako mechanik elektronických zařízení, opravář elektroniky, technik prodeje elektroniky a jako elektromechanik pro zabezpečovací systémy budov, automatizační systémy a pracovník elektroúdržby průmyslového podniku.

Možnost dalšího vzdělávání
Absolventi tohoto učebního oboru mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu a dosáhnout tak úplného středního vzdělání s maturitní zkouškou. A dále pak pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

Podmínky přijetí
Splnění povinné školní docházky, zájem o studium a splnění zdravotní způsobilosti uchazeče, kterou posoudí příslušný praktický lékař potvrzením na přihlášce ke studiu.

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání – kód dle přílohy č. 2 NV č. 211/2010 Sb: 3, 22

Učební plán
Učební plán – zde

Videoukázka oboru 
video

Elektrotechnické a strojně montážní práce (26-51-E/01)

Kód a název oboru vzdělání
26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce

Název ŠVP
Elektrotechnické a strojně montážní práce
(kompletní ŠVP je k nahlédnutí na sekretariátu školy)

Stupeň poskytovaného vzdělání
střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání
3 roky v denní formě vzdělávání

Určené pro
absolventy základní školy (vhodné pro chlapce i dívky)

Ukončení studia
závěrečnou zkouškou s výučním listem

Zaměření a obsah studijního oboru
Absolventi tohoto učebního oboru se naučí základní operace při zpracování kovových a nekovových materiálů, sestavovat a zapojovat základní elektrické stroje, přístroje a zařízení podle technické dokumentace a provádět montáže elektrického vedeni, strojů a zařízení v průmyslové i domovní instalaci. Studium se dále zaměřuje na údržbu a opravy elektrických a mechanických částí elektrických strojů a zařízení a základní měření v elektrotechnice. Součásti studia je praxe žáků ve firmách v regionu, případných budoucích zaměstnavatelů.

Uplatnění
Absolventi naleznou uplatnění při vykonávání pracovních činností ve výrobě, montáži nebo i demontáži elektrotechnických zařízení. Absolventi provádějí na pracovišti požadované elektrotechnické a strojně montážní práce, obsluhují výrobní zařízení a provádějí nenáročnou údržbu na zařízeních elektrotechnického i strojírenského charakteru.

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání – kód dle přílohy č. 2 NV č. 211/2010 Sb:  – 

Podmínky přijetí
Ukončená povinná školní docházka na základní škole (i v nižším než 9. ročníku), nebo na speciální škole. Dobrý zdravotní stav.

Učební plán
Učební plán – zde

Mechanik elektrotechnik zaměření elektromechanika pro el. stroje a jejich programování (26-41-L/01)

Kód a název oboru vzdělání
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Název ŠVP
Mechanik elektrotechnik

Stupeň poskytovaného vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání
4 roky v denní formě vzdělávání

Určené pro
pro absolventy základních škol a jako navazující pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy učebního oboru elektrikář

Ukončení studia
vysvědčení o maturitní zkoušce

Zaměření a obsah studijního oboru
Absolvent oboru mechanik elektrotechnik získá kvalitní odborné vzdělání potřebné pro vykonávání povolání, kde je nutná samostatná pracovní činnost. Je to obor se širokým základem a specializací vyšších ročníků. Teoretická a praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem a opravami elektronických systémů z oblastí automatizace, měření a regulační techniky, výpočetní a organizační techniky, zabezpečovacích a požárních zařízení, spotřební elektrotechniky, přenosových zařízení, průmyslových a domovních elektroinstalací, rozvodných sítí a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji.

Uplatnění
Absolventi se mohou uplatnit při činnostech spojených s návrhy a programováním různých řídicích systémů v oblasti automatizace a robotizace. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Možnými uplatněními absolventů jsou elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky, programátor řídicích systémů, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj.

Možnost dalšího vzdělávání
Absolventi studijního oboru mechanik elektrotechnik mají možnost pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

Podmínky přijetí
Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky, splnění kritérií přijímacího řízení a splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání. Zdravotní způsobilost posoudí příslušný praktický lékař a potvrdí na přihlášce ke studiu.

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání – kód dle přílohy č. 2 NV č. 211/2010 Sb:  3, 22

Učební plán
Učební plán – zde

Videoukázka oboru 
video

Mechanik seřizovač pro NC stroje a linky (23-45-L/01)

Kód a název oboru vzdělání
23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Název ŠVP
Mechanik seřizovač
(kompletní ŠVP je k nahlédnutí na sekretariátu školy)

Stupeň poskytovaného vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání
4 roky v denní formě vzdělávání

Určené pro
absolventy základní školy (vhodné pro chlapce i dívky)

Ukončení studia
vysvědčení o maturitní zkoušce

Zaměření a obsah studijního oboru
Absolventi tohoto studijního oboru se naučí seřizovat a obsluhovat CNC stroje a linky a najdou uplatnění i v technologické přípravě výroby. Významnou součástí studia je programování strojů s průmyslovými řídicími systémy a zhotovení výkresové dokumentace pomocí CAD programů. V prvním ročníku se žáci připravují a získávají celkový přehled o strojírenství, metalurgii a elektrotechnice. Ve druhém a třetím ročníku je výuka zaměřena na zvládnutí potřebných vědomostí a dovedností v oblastech soustružení, frézování, vrtání a programování CNC strojů. Ve čtvrtém ročníku dochází k prohlubování získaných vědomostí a dovedností, především v programování a konstruování pomocí PC a na činnosti, které budou žáci provádět v zaměstnání po ukončení studia. Součástí výuky je souvislá praxe žáků 4. ročníku ve firmách v regionu, případných budoucích zaměstnavatelů. Výuka odborných předmětů probíhá v moderních učebnách vybavených výpočetní technikou. Výuka programování probíhá na moderně vybaveném CNC pracovišti osazeném řídicími systémy. Součástí výuky je i studium cizího jazyka (anglického nebo německého).

Uplatnění
Ve strojírenských profesích a řídících funkcích firem regionu zaměřených na obsluhu a seřizování numericky řízených obráběcích strojů a linek, na obsluhu klasických obráběcích strojů – soustruhů, frézek a vrtaček a na plánování a řízení strojírenské výroby. Absolventi mají možnost zapojit se do soukromého podnikání za podmínek stanovených v Živnostenském zákoně.

Možnost dalšího vzdělávání
Absolventi studijního oboru mechanik seřizovač mají možnost pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

Podmínky přijetí
Splnění povinné školní docházky, zájem o studium a splnění zdravotní způsobilosti uchazeče, kterou posoudí příslušný praktický lékař potvrzením na přihlášce ke studiu.

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání – kód dle přílohy č. 2 NV č. 211/2010 Sb: 1,3,5,7a,9a,19

Učební plán
Učební plán – zde

Videoukázka oboru 
video

Nástrojař (23-52-H/01)

Kód a název oboru vzdělání
23-52-H/01 Nástrojař

Název ŠVP
Nástrojař
(kompletní ŠVP je k nahlédnutí na sekretariátu školy)

Stupeň poskytovaného vzdělání
střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání
3 roky v denní formě vzdělávání

Určené pro
absolventy základní školy (vhodné pro chlapce i dívky)

Ukončení studia
závěrečnou zkouškou s výučním listem

Zaměření a obsah studijního oboru
Absolvent oboru nástrojař získá kvalitní odborné vzdělání potřebné pro vykonávání povolání ve zhotovování, sestavování, opravách a ostření nástrojů pro třískové obrábění a tváření. Zhotovuje a opravuje šablony a měřidla. Provádí slícování, vyrábí různé přípravky (vrtací, obráběcí, svařovací, atd.), kompletuje lisovací a tvářecí nástroje. Sestavuje a dokončuje kovací zápustky, vstřikovací formy s horizontálními, vertikálními a lomenými rovinami, včetně dalších složitých a velmi přesných nástrojů. Tyto činnosti jsou prováděny různými technologiemi od ručního opracování materiálů pilováním, řezáním, sekáním, rovnáním, ohýbáním, stříháním, vrtáním a vystružováním a řezáním závitů přes běžné obrábění na obráběcích strojích až po elektrojiskrové obrábění – řezání, tvarování a hloubení. Při výkonu profese absolvent zhotovuje, sestavuje, provádí údržbu, popřípadě opravuje funkční celky strojů a zařízení a jejich jednotlivé součásti. Jedná se o stroje a další technologická zařízení, o mechanizační prostředky, ale i o drobné předměty.

Uplatnění
Absolvent může nalézt uplatnění v povolání nástrojař nebo v typových nástrojařských pozicích a příbuzných oborech například obráběč kovů (soustružník, frézař, brusič), provozní zámečník apod.

Možnost dalšího vzdělávání
Absolventi tohoto učebního oboru mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu a dosáhnout tak úplného středního vzdělání s maturitní zkouškou. A dále pak pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání – kód dle přílohy č. 2 NV č. 211/2010 Sb: 1,3,5,7a,19

Podmínky přijetí
Splnění povinné školní docházky, zájem o studium a splnění zdravotní způsobilosti uchazeče, kterou posoudí příslušný praktický lékař potvrzením na přihlášce ke studiu.

Učební plán
Učební plán – zde

Obráběč kovů (23-56-H/01)

Kód a název oboru vzdělání
23-56-H/01 Obráběč kovů

Název ŠVP
Obráběč kovů
(kompletní ŠVP je k nahlédnutí na sekretariátu školy)

Stupeň poskytovaného vzdělání
střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání
3 roky v denní formě vzdělávání

Určené pro
absolventy základní školy (vhodné pro chlapce i dívky)

Ukončení studia
závěrečnou zkouškou s výučním listem

Zaměření a obsah studijního oboru
Absolvent je připraven samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů – frézka, soustruh, bruska, vrtačka a obsluhovat a řídit proces obrábění na obráběcích strojích s číslicovým řízením. Je připraven v oblasti kontroly obrobků provádět náročná měření pomocí konvenčních měřidel. Uplatní se jako obráběč, soustružník kovů, frézař kovů a brusič kovů a nástrojů v kusové, sériové i v hromadné výrobě. Je schopen ostřit některé základní druhy nástrojů – vrták, fréza, soustružnický nůž a jiné. V oblasti číslicově řízených strojů je schopný obsluhovat NC a CNC stroje a linky, vytvářet a zpracovávat programy v ručním programování a dokáže programovat v systému Heidenhain i530 dialog. Možnost uplatnění v této oblasti práce je na vysoce kvalifikovaných pracovištích s dobrými výdělkovými možnostmi.

Uplatnění
Absolvent zná dobře prostředí výrobních dílen, dokáže se zde orientovat a má vytvořeny základní předpoklady pro jakýkoliv druh práce na obrobnách.

Možnost dalšího vzdělávání
Absolventi tohoto učebního oboru mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu a dosáhnout tak úplného středního vzdělání s maturitní zkouškou. A dále pak pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

Podmínky přijetí
Splnění povinné školní docházky, zájem o studium a splnění zdravotní způsobilosti uchazeče, kterou posoudí příslušný praktický lékař potvrzením na přihlášce ke studiu.

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání – kód dle přílohy č. 2 NV č. 211/2010 Sb: 1,3,5,7a,9a,19

Učební plán
Učební plán – zde

Videoukázka oboru 
video

Opravář zemědělských strojů (opravář - řidič a svářeč) (41-55-H/01)

Kód a název oboru vzdělání
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Název ŠVP
Opravář zemědělských strojů
(kompletní ŠVP je k nahlédnutí na sekretariátu školy)

Stupeň poskytovaného vzdělání
střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání
3 roky v denní formě vzdělávání

Určené pro
absolventy základní školy (vhodné pro chlapce i dívky)

Ukončení studia
závěrečnou zkouškou s výučním listem

Zaměření

 • opravy strojů a zařízení (automobily, traktory, kombajny, – řezačky, …)
 • demontáže, kontroly, opravy a montáže strojních částí
 • kontroly funkčnosti, svařování
 • jednodušší elektrotechnické práce související s opravami
 • základy strojního obrábění

Absolventi získávají

 • výuční list
 • řidičská oprávnění skupiny B, T, C
 • svářečská osvědčení pro svařování plamenem, elektrickým obloukem a v ochranné atmosféře CO2
 • oprávnění obsluhy motorových vozíků

Uplatnění

 • opravárenství a servisní služby v provozech zemědělských, lesnických a strojírenských
 • v dopravě
 • ve stavebnictví
 • profese řidič, svářeč

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání – kód dle přílohy č. 2 NV č. 211/2010 Sb:1, 3, 5, 7a, 9a,19, 21, 27

Učební plán

 • učební plán – zde

Videoukázka oboru 

Přihláška ke vzdělávání na SŠ – denní
Ke stažení

 

Průvodce po středních odborných školách a firmách v okrese Šumperk a okolí.

Praktické informace pro žáky základních škol (a rodiče).