DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

na Střední škole technické a zemědělské Mohelnice  (kritéria a počty přijímaných uchazečů dle oborů vzdělání)

Ředitel SŠTZ Mohelnice vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022       v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanovují podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou  (čtyřleté denní studium)

 

Kód oboru
Název oboru
Počet přijímaných
uchazečů
23-45-L/01
Mechanik seřizovač
9
26-41-L/01
Mechanik elektrotechnik
6

 

Termín podání přihlášky: do 16. 6. 2021 

Přijímací zkoušky se nekonají (z důvodu nižšího počtu podaných přihlášek, než je povolený počet přijímaných uchazečů), přijímací řízení proběhne: 23. 6. 2021 

Uchazeči jsou přijímáni na základě následujících kritérií: 

Posouzení prospěchu uchazeče ze ZŠ (součet průměrných prospěchů na vysvědčení za  1.  pololetí předposledního ročníku a za 1. pololetí posledního ročníku zaokrouhlený na 2 desetinná místa)

Při shodnosti pořadí rozhoduje lepší známka z českého jazyka, pak cizího jazyka a matematiky.

Uchazeči budou přijímáni tak, aby došlo k optimálnímu naplnění třídy vzhledem ke skupinám v odborném výcviku.

Podmínkou přijetí je:

a) splnění povinné školní docházky,

b) splnění zdravotní způsobilosti potvrzené ošetřujícím lékařem na přihlášce ke studiu,

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy se uchazeč rozhodne, ve které SŠ, do níž byl přijat ke vzdělávání, zápisový lístek uplatní a tu do něj zapíše. Odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné SŠ potvrzuje uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané škole. Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

Obory středního vzdělání s výučním listem   (tříleté denní studium)

Kód oboru
Název oboru
Počet přijímaných
uchazečů
23-56-H/01
Obráběč kovů
10
23-52-H/01
Nástrojař
10
26-51-H/01
Elektrikář
8
41-55-H/01
Opravář zemědělských strojů (opravář – řidič a svářeč)
10
26-51-E/01
Elektrotechnické a strojně montážní práce

 

Termín podání přihlášek: do 16. 6. 2021    

 

Přijímací zkoušky se nekonají, přijímací řízení proběhne: 23. 6. 2021

Uchazeči jsou přijímáni na základě následujících kritérií 

Posouzení průměrného prospěchu uchazeče za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ. Pokud budou shodná pořadí, rozhoduje lepší známka z matematiky, pak z fyziky, českého jazyka a cizího jazyka.

Uchazeči budou podle zájmu přijímáni tak, aby došlo k optimálnímu naplnění tříd vzhledem ke skupinám v odborném výcviku.

Podmínkou přijetí je:

a) splnění povinné školní docházky,

b) splnění zdravotní způsobilosti potvrzené ošetřujícím lékařem na přihlášce ke studiu.

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy se uchazeč rozhodne, ve které SŠ, do níž byl přijat ke vzdělávání, zápisový lístek uplatní a tu do něj zapíše. Odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné SŠ potvrzuje uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané škole. Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

Další kola přijímacího řízení budou probíhat v termínech určených ředitelem SŠTZ Mohelnice v návaznosti na zájem o nabízené obory, množství volných míst do plánovaných počtů přijímaných uchazečů o zvolené obory a jejich maximální naplnění.

Bližší rozšiřující informace poskytne sekretariát SŠTZ Mohelnice, nebo výchovný (kariérový) poradce SŠ. Konkrétní organizace přijímacích zkoušek bude upřesněna k datu konání na stránkách školy.

 

Kontaktní údaje:

Střední škola technická a zemědělská Mohelnice

1.máje 667/2

789 85 Mohelnice

e-m: sstzmoh@sstzmoh.cz

www.sstzmoh.cz  stejně tak facebook či instagram

Přímý odkaz včetně formuláře přihlášky ke studiu: https://www.sstzmoh.cz/prijimaci-rizeni/

Tel.: 583 401 911 – sekretariát, výchovný poradce

Mob.: 722 332 895 – ředitelství

 

Těšíme se na Vás. Jsme jeden tým!

V Mohelnici dne 7. června 2021

PhDr. Jiří Ženožička v. r.

ředitel školy