Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  • Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021 se umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
  • osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,
  • žáci a studenti účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském výchovném a ubytovacím zařízení

Informace o konkrétním rozdělení výuky a způsobu plánování testování žáků podají učitelé odborného výcviku, konkrétnímu žákovi a případně také jeho zákonnému zástupci v případě nezletilosti žáka, přes systém Bakalář.

Teoretická výuka dále probíhá distančním způsobem, možné jsou konzultace a doučování po dohodě s vyučujícími buď on-line či 1+1. Probíhají komisionální a náhradní zkoušky. Probíhat mohou ZZ a MZ. Přijímací zkoušky se u nás nekonají, žáci jsou přijímáni na základě zveřejněných kritérií na webu školy. 

V Mohelnici 20. 4. 2021

PhDr. Jiří Ženožička, v.r.

ředitel školy


Informace MŠMT pro školy a školská zařízení od 26. 4.2021